Tổng số: 391
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2021/TT-BKHCN 01/03/2021 Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Tải về
188/QĐ-TTg 09/02/2021 Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 Tải về
118/QĐ-TTg 25/01/2021 Quyết định số 118/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030 Tải về
142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử Tải về
02/2019/TT-BKHCN 08/04/2020 Thông tư Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Tải về
27/2020/NĐ-CP 01/03/2020 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam Tải về
01/2020/TT-BKHCN 20/01/2020 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Tải về
22/2019/TT-BKHCN 20/12/2019 Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X - quang chụp vú và thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa dùng trong y tế Tải về
17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất Tải về
16/2019/TT-BKHCN 10/12/2019 Thông tư Quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ” Tải về
12345678910...